Profil

WIEDZA I POMOC

DLA KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY

 
Jesteś w: Strona główna » Ekspert radzi » Po powrocie » Bezpieczne dziecko

Bezpieczne dziecko

Zgodnie z nowymi przepisami rodzice mają prawo domagać się od organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży okazania zaświadczeń z KRK dotyczących wychowawców i kierowników z którymi wysyłają swoje dzieci na kolonie czy obozy.

Zbliża się czas wakacji, więc wielu rodziców zastanawia się jak atrakcyjnie zorganizować wolny czas swoim pociechom. Wysłać dziecko na kolonie, a może na obóz językowy lub sportowy? Mnogość ofert wypoczynku dla dzieci i młodzieży proponowanych przez biura podróży u niejednego z nas powoduje ból głowy. Pojawiają się też obawy. Czy aby nasze dziecko będzie bezpieczne pod opieką zupełnie nieznanej mu osoby?

Do tej pory wychowawcami lub kierownikami obozów czy kolonii, mogły być osoby karane a organizator nie miał prawa zażądać poświadczenia jego niekaralności. Obecnie Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, który dokonuje zmiany w ustawie o systemie oświaty. Co to oznacza?

Każda osoba która będzie kandydować na stanowisko wychowawcy lub też kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży będzie musiała przedstawić organizatorowi kolonii czy obozu informacje o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)   

Zgodnie z nowymi przepisami wychowawcą lub kierownikiem wypoczynku nie będzie mogła być:

  1. osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, 
  2. osoba karana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, 
  3. osoba karana za przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego, 
  4. osoba karana za przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124),
  5. osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Zgodnie z nowymi przepisami rodzice mają prawo domagać się od organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży okazania zaświadczeń z KRK dotyczących wychowawców i kierowników z którymi wysyłają swoje dzieci na kolonie czy obozy.

Wraz z nowelizacją Kodeksu karnego wdrożone zostały regulacje, które mają na celu ochronę dzieci przed przestępstwami ma tle seksualnym Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej oraz Konwencję Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (sporządzoną 25 października 2007 r. w Lanzarote).

Rozwiązania te mają pomóc w walce z producentami i odbiorcami pornografii dziecięcej, jak również z osobami korzystającymi z pornografii dziecięcej, np.:

  • wydłużenie okresu przedawnienia karalności przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności - w przypadku gdy ofiarą  takiego przestępstwa był małoletni - do ukończenia przez niego 30. roku życia,
  • podniesienie z 15 do 18 lat wieku ochrony małoletnich w kontekście produkcji, posiadania lub przechowywania  materiałów o treściach pornograficznych,
  • za czyn zabroniony i zagrożony karą uznane zostają kontakty seksualne z osobami poniżej 18. roku życia, jeżeli wiążą się  one z przekazaniem lub obietnicą przekazania korzyści majątkowej, bez względu na to, z czyjej inicjatywy doszło do takich kontaktów,
  • karze podlegać będą uczestnicy tzw. przedstawień pornograficznych z udziałem małoletnich, w trakcie których dzieci doprowadzane są do udziału w czynnościach seksualnych,
  • wprowadzony zostaje zakaz prowadzenia reklamy i promocji pornografii w stosunku do małoletnich poniżej 15. roku życia.

Korzystajmy z praw jakie daje nam prawo i dbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci.

Podróżujcie z głową!

Następny: Jak wybrać bezpieczne biuro podróży?

Poprzedni: Czy mam prawo do reklamacji z powodu opóźnienia samolotu ?

« Wróć do kategorii

A to Polska właśnie

Podróżuj z głową poleca :

 

 
 
   

Portal objety ochroną prawną Kancelarii

PODRÓŻUJ Z GŁOWĄ REKOMENDUJE!

    

Polecamy

Bezpieczeństwo i komfort dzieci w podróży